Allmänna villkor

 

 1. Tillgänglighet och nyttjande m.m.
  Nättjänsten ebutik är endast tillgänglig för företag och organisationer och inte för privatpersoner/konsumenter, eller enskilda firmor. För de av WIPIT ABs kunder som träffat särskilt avtal med WIPIT AB om leverans av utrustning och produkter, är dessa avtal nedan omnämda som ”kundavtalet”. Vid motsägelse eller oförenlighet mellan kundavtalet och dessa allmänna villkor, skall kundavtalet äga företräde. WIPIT AB äger rätt att fritt ändra information som görs tillgänglig i ebutik. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning. Kund som vill nyttja ebutik svarar själv för införskaffande och installation av utrustning, kommunikationsgränssnitt och annat som krävs för kommunikationen med WIPIT AB ebutik. Kunden erhåller en begränsad och löpande rätt att använda ebutik. Denna rätt kan inte överlåtas. Efter anmälan från kund tillställer WIPIT AB kunden inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) som är giltiga till dess att WIPIT AB meddelar annat. Kunden förbinder sig att säkerställa och ansvarar för att kundens inloggningsuppgifter inte görs tillgängliga för obehöriga samt att det inte sker otillåten spridning av ebutiks innehåll via Internet eller andra media. Kunden ansvarar för att ebutik endast används av anställd som i sitt arbete behöver nyttja ebutik. Anställd eller annan som haft tillgång till ebutik och som inte längre behöver sådan tillgång i sitt arbete skall omgående avregistreras. Om kunden använder ebutik på ett oriktigt sätt, äger WIPIT AB rätt att omedelbart säga upp kundens rätt att använda ebutik.
 2. Sekretess och personuppgifter
  Nyttjande av ebutik innebär tillgång till affärshemligheter och konfidentiella uppgifter beträffande WIPIT AB. Kunden förbinder sig att inte använda information som erhållits genom ebutik för något annat ändamål än att göra beställningar av WIPIT AB och kunden förbinder sig att inte på något sätt delge eller på annat sätt göra information på ebutik eller annan information som utgör WIPIT ABs affärshemligheter eller konfidentiella information tillgänglig för tredje man. Kunden skall säkerställa att kundens anställda iakttar och upprätthåller den sekretess som åvilar kunden. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som kunden kan visa har blivit känd för kunden på annat sätt än genom leverans av beställda produkter eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller utan begränsning i tiden.

WIPIT AB som personuppgiftsansvarig
När produkter och tjänster beställs från WIPIT AB kommer vi att behandla personuppgifter om kundens representant enligt de ändamål och villkor. Detta innebär att kunden accepterar WIPIT ABs behandling av persondata för sina företagsrepresentanter när konton skapas i WIPIT AB ebutik. Det innebär vidare  att kunden själv inhämtar samtycke i sin egen organisation om kontobegäran inte sker från företagsrepresentanten själv.

 1. Bindande beställning
  De beställningar som kunden gör via ebutik är bindande för kunden och avbeställningar kan inte göras via ebutik. Om kund önskar korrigering av bindande beställning, kontaktas WIPIT AB som gör en bedömning. Vid eventuell korrigering av order eller faktura äger WIPIT AB rätt att ta ut en administrativ avgift. Kunden svarar också för beställning som blivit oriktig till följd av skrivfel eller annat liknande förhållande hos kunden, såsom t.ex. att kundens inloggningsuppgifter i ebutik hamnat i orätta händer.
 2. Produkter
  WIPIT AB åtar sig att leverera de produkter som omfattas av kundavtalet och som ingår i WIPIT ABs från tid till annan definierade standardsortiment i ebutik i enlighet med kundavtalet och i övrigt enligt dessa allmänna villkor.
 3. Frakt och priser
  Aktuella priser på produkter och tillgänglighetsinformation lämnas, förutom i ebutik, av WIPIT ABs säljare och WIPIT ABs Innesäljsfunktion. Vi skickar våra produkter via POSTNORD. Om beställning görs i ebutik gäller det pris som anges i ebutik vid tidpunkten för beställningen. Mervärdesskatt tillkommer. Det slutliga priset påverkas även av kundavtalets eventuella prisreglering samt, om inte annat avtalats i kundavtalet, tillkommande kostnad för frakt och transportförsäkring. Vid förskottsbetalning/kortbetalning debiteras en enhetsfrakt på 129kr exkl moms.
 4. Betalningsvillkor
  Betalning kan även erläggas genom kontokort utfärdat i Sverige. Vi accepterar för närvarande VISA och Mastercard. Det tillkommer inte någon kortavgift. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner Klarna för att garantera snabb och säker betalning. Vi erbjuder även swish-betalningar i vår ebutik.

Så här går det till:
1)  Välj Kreditkort som betalningsmetod i kassan. Du länkas nu till Klarnas säkra betalningsserver.
2)  Välj typ av kreditkort, ange kortnummer, giltighetsdatum, kortets säkerhetskod (CVV) samt namn på kortinnehavaren.
3)  En kontroll genomförs så kortuppgifterna stämmer samt att det finns täckning för köpet.
4)  Köpesumman reserveras först på ditt konto.
5)  När varorna skickas, dras pengarna från ditt konto och den reserverade summan överförs via Klarna till WIPIT AB.

 1. Beställning och orderbekräftelse
  Bindande avtal om beställning och leverans av produkter på ebutik uppkommer när WIPIT AB bekräftar Kundens beställning genom orderbekräftelse. WIPIT AB skall sträva efter att lämna orderbekräftelse inom två dagar från mottagande av beställning via ebutik. WIPIT AB förbehåller sig rätten att själv eller genom annan genomföra kreditprövning av kunden innan beställning bekräftas.
 2. Leverans och risk
  WIPIT AB ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligaste transportsätt. Om WIPIT AB ombesörjer transport skall kunden ersätta WIPIT ABs utgifter i samband med transporten (inklusive premie för transportförsäkring). Risken för beställda produkter övergår på kunden vid leverans från WIPIT ABs lager. WIPIT AB har delleverans som standard då vi skickar varor från flera olika lager. Om man väljer “samleverans” kan det innebära att leveransen fördröjs med flera dagar, då beställda varor som eventuellt ej finns på ett och samma lager i så fall ska sampackas. Produktpaket innehållande tjänster får automatiskt inställningen komplett leverans (samleverans). Som standard debiterar vi endast en frakt per order, oavsett delleverans eller ej. Vid delleverans förbehåller sig WIPIT AB rätten att delfakturera. Kontakta alltid WIPIT AB (040 692 24 00) med alla frågor och önskemål kring din order.
 3. Transportskador
  Kunden skall vid mottagandet noggrant kontrollera de levererade produkterna. Om det saknas beställda produkter i leveransen och/eller om det förekommer synlig skada på levererade produkter eller emballage skall Kunden omedelbart, t.ex. genom anteckning om skadan i fraktsedel, reklamera skadan till transportören och hålla denne ansvarig för manko och/eller skada. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid mottagandet av leveransen, skall reklameras till transportören så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och WIPIT AB. Om leveransen omfattas av varuförsäkring skall kunden också omgående anmäla transportskadan till varuförsäkringsgivaren. Underlåts detta kan rätten till försäkringsersättning falla bort eller begränsas.
 4. Ansökan om retur och ångerrätt
  Kund äger rätt att ansöka om att få returnera levererad produkt genom att fylla i en ansökan om retur (Returansökan hittas under Mina sidor/Returer) till WIPIT AB senast 3 dagar från det att kunden mottagit produkten. Ansökan skall ange artikelnummer samt order- eller fakturanummer för den produkt som Kunden önskar returnera och skälen för att kunden önskar returnera produkten. Om returen accepteras av WIPIT AB erhåller kunden en returbekräftelse med WIPIT ABs returnummer. Kunden skall därefter returnera produkten till den på returbekräftelsen angivna adressen tillsammans med returbekräftelsen. Produkten skall vid retur vara helt oanvänd och den skall returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, skador och all form av märkning. Returen skall vara den av WIPIT AB angivne returmottagaren tillhanda senast 5 arbetsdagar efter det att kunden erhållit returnummer från WIPIT AB. Kunden skall betala frakt och transportförsäkring för returnerade produkter samt den returavgift som anges i returbekräftelsen från WIPIT AB (standardavgift är 500 kr). Mottagna och godkända returer krediteras kunden i enlighet med vad som anges i returbekräftelsen efter avdrag för eventuella returkostnaden. Ej godkänd retur återsänds till kunden på dennes bekostnad.
 5. Garantier och övriga villkor
  För samtliga av WIPIT AB sålda produkter gäller respektive tillverkares garantivillkor och övriga särskilda villkor före vad som anges i dessa allmänna bestämmelser. Eventuella garantireparationer skall utföras av tillverkare av produkt eller av tillverkaren godkänd serviceorganisation. Information om respektive tillverkares garanti- och servicevillkor finns förpackade tillsammans med produkten eller tillhandahållas av WIPIT AB. Rätten till garantireparation skall alltid styrkas med fakturakopia avseende den produkt som garantiåtagandet omfattar. Utlägg för eventuella kostnader i samband med garantiärende/ reklamationer ersätts inte av WIPIT AB.
 6. CE-märkning
  WIPIT AB är inte tillverkare eller producent av de produkter som WIPIT AB säljer och WIPIT AB är därför inte direkt ansvarigt för CE-märkning av sådana produkter som marknadsförs inom den Europeiska Unionen. WIPIT AB och samarbetande distributörer ställer emellertid, i samband med inköp av produkterna för distribution, krav på tillverkarna, som bär ansvaret, att de produkter som omfattas av EMC-direktiv är CE-märkta och uppfyller kraven på CE-märkning och andra bestämmelser som är kopplade till dessa regler.
 7. Upplåtelse av nyttjanderätt
  Beträffande nyttjanderätt och/eller licenser till produkter som, helt eller delvis, består av datorprogram eller annat upphovsrättsligt skyddat material, gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor även i förhållandet mellan kunden och WIPIT AB. Tillverkarens eller licensgivarens villkor gäller alltid före vad som anges i dessa allmänna villkor. Sådana tillverkares eller licensgivares villkor kan innebära begränsningar i nyttjande och tillverkarens eller licensgivarens ansvar kan också vara mer begränsat än vad som följer av svensk rätt och vad som normalt följer av svensk standardavtalsrätt
 8. Ansvarsfriskrivningar m.m.
  WIPIT AB ansvarar inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador och förluster eller kostnader som orsakas kunden på grund av användningen av ebutik. Ansvarsfriskrivningen omfattar, men är inte begränsad till, skada som uppkommit på grund av fel eller brist i ebutik eller avbrott eller störning i datasystemet eller teleförbindelse. WIPIT AB svarar inte i något fall för indirekta eller konsekvensskador. Utöver de ev. garantier som gäller för beställda produkter och det felansvar som WIPIT AB påtagit sig i kundavtal, ansvarar WIPIT AB inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som beställda produkter orsakar kunden.
 9. Äganderättsförbehåll
  Produkter som Kunden beställt på ebutik förblir WIPIT ABs egendom och WIPIT AB förbehåller sig äganderätten till beställda Produkter till dess full betalning för dessa erlagts. WIPIT ABs äganderättsförbehåll gäller inte i de fall då kunden leasar eller hyr beställda produkter direkt vid beställning genom ebutik eller genom förmedling av WIPIT AB.
 10. Tvist
  Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.